Statut Towarzystwa Kultury Czynnej

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Powołuje się na czas nieokreślony dobrowolne, samorządne i trwałe Towarzystwo Kultury Czynnej nazywane w dalszej części niniejszego Statutu „Towarzystwem”.

§ 2.
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy: prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§. 3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwej realizacji swych celów Towarzystwo może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wrocław.

§ 5.
Towarzystwo posługuje się pieczęcią o treści „Towarzystwo Kultury Czynnej” oraz innymi pieczęciami i oznakami, według wzorców ustalonych przez jego władze, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie przepisami i zatwierdzonych przez właściwe organa władzy państwowej.

§ 6.
Dla realizacji swych celów statutowych Towarzystwo może podejmować własną działalność gospodarczą.

§ 7.
Towarzystwo jako osoba prawna może być podmiotem prawa autorskiego.

§ 8.
Towarzystwo może współpracować z organizacjami i instytucjami o podobnych lub zbliżonych celach działania.

§ 9.
Towarzystwo jako osoba prawna może być członkiem innych organizacji w kraju lub za granicą na wniosek i za zgodą swych władz wyłącznie w przypadku, gdy cele działania tych organizacji pozostają zbliżone lub podobne celom działalności Towarzystwa.

§ 10.
Towarzystwo może wydawać własne publikacje oraz materiały wykorzystywane w realizowanych przez siebie zadaniach.

ROZDZIAŁ II
DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA.
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 11.
Cele działalności Towarzystwa:

Działalność kulturalna, oświatowa i charytatywna.
Rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi człowieka.
Wspomaganie procesów twórczych, zmierzających w kierunku samorozwoju, samopomocy, integracji i uaktywnienia środowiska ludzkiego.
Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organiza cyjnych, które podejmują działania służące rozwojowi kultury czynnej.

§ 12.
Praktyczna działalność Towarzystwa obejmuje:

Gromadzenie środków pieniężnych i innych środków materialnych dla Realizacji twórczości indywidualnej i zbiorowej członków Towarzystwa w zakresie kultury czynnej.
Finansowanie, dofinansowywanie i wszelka inna pomoc materialna członkom Towarzystwa w ich działaniach w zakresie kultury czynnej.
Programowanie, koordynacja i promocja działań w zakresie kulturyczynnej.
Tworzenie, utrzymanie i rozbudowa Ośrodka Kultury Czynnej w Strużynach.
Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, realizują cymi podobne cele statutowe ? szczególnie na poziomie wymiany między środowiskowej oraz działań międzykulturowych i interdyscyplinarnych.
Tworzenie własnych jednostek organizacyjnych na rzecz kultury czynnej, takich jak: szkoły, galerie, wydawnictwa itp.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
Członków zwyczajnych.
Członków honorowych.
Członków wspierających.

§ 14.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec nie mający stałego miejsca zamieszkania w Polsce, który:
Ukończył szesnasty rok życia.
Osobiście podejmie się realizacji założeń kultury czynnej poprzez własną praktykę twórczą.
Posiada rekomendację dwóch członków zwyczajnych, zaakceptowaną przez Zarząd Towarzystwa.
Osoba, która nie ukończyła szesnastego roku życia, może zostać członkiem Towarzystwa za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz.

§ 15.
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
Korzystać z wszelkiego rodzaju pomocy i wsparcia materialnego i niemate rialnego przy realizacji własnej praktyki twórczej w ramach procesów kul tury czynnej, zaprogramowanych przez Towarzystwo, a także ? w miarę możliwości ? poza tymi ramami.
Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa, zarówno jego wybranym władzom, jak i w czasie Walnego Zgromadzenia członków.
Wybierać władze i być wybieranym do władz Towarzystwa.

§ 16.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
Znajomość i przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 17.
Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna, zainteresowana merytorycznie działalnością Towarzystwa, która deklaruje pomoc finansową lub inną ? materialną lub niematerialną ? na rzecz Towarzystwa, która to osoba przyjęta zostanie przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 15 pkt. 1 i 2 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 18.
Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, jest natomiast zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§ 19.
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
Dobrowolnego wystąpienia danego członka Towarzystwa w wyniku złoże nia do Zarządu pisemnej deklaracji o wystąpieniu z Towarzystwa.
Wykluczenia danego członka uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania Statutu oraz innych zarządzeń Towarzystwa, działania na jego szkodę, jak też popełnienia czynów, które by plamiły dobre imię Towarzystwa.
Skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu niepłacenia składek członkowskich powyżej jednego roku, po uprzednim upomnieniu.
Skreślenia z listy członków wspierających, będących osobami prawnymi, które utraciły osobowość prawną.
Śmierci osoby członka zwyczajnego lub honorowego.
Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu służy każdemu członkowi odwołanie, w terminie do 30 dni od oficjalnego powiadomienia go o takiej uchwale, które ten może skierować do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 20.
Członkowie Towarzystwa mogą się zrzeszać w zespoły lub grupy dla realizacji poszczególnych zadań statutowych Towarzystwa, jego programów i poszczególnych przedsięwzięć.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 21.
Władzami Towarzystwa są:
Walne Zgromadzenie.
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.

§ 22.
Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 23.
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 24.
W przypadku ustąpienia części członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania nie więcej niż dwóch osób na trzech członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 25.
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa, może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26.
Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd raz w roku ? jako sprawozdawcze i co dwa lata ? jako sprawozdawczowyborcze, zawiadamiając wszystkich członków Towarzystwa pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

§ 27.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa z prawem głosu stanowiącego.

§ 28.
Jeżeli po pierwszym zwołaniu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa obecność zgromadzonych członków Towarzystwa z prawem głosu stanowiącego nie osiągnie połowy uprawnionych, wówczas Zarząd ogłasza drugi termin Walnego Zgromadzenia.

§ 29.
W drugim terminie wg § 28 uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę zgromadzonych członków Towarzystwa z prawem głosu stanowiącego.

§ 30.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zwyczajnego należy:
Uchwalanie szczegółowych programów działania Towarzystwa oraz głów nych kierunków jego działalności merytorycznej i finansowej.
Podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Wybór prezesa i członków Zarządu Towarzystwa oraz nowych członków jego Komisji Rewizyjnej,
Ustalanie wysokości składek członkowskich.
Nadawanie godności członka honorowego.
Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania się Towa rzystwa.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Towa rzystwa.

§ 31.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd:
Z własnej inicjatywy.
Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
Na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 32.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie do jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku z żądaniem Komisji Rewizyjnej i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 33.
Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§ 34.
Zarząd składa się z prezesa, zastępcy prezesa i trzech członków, spośród których wybierani są skarbnik i sekretarz.

§ 35.
Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, odbywają się jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.

§ 36.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu, w tym prezesa lub zastępcy prezesa, w razie równości głosów decyduje głos prezesa, zaś w razie jego nieobecności zastępcy prezesa.

§ 37.
Do kompetencji Zarządu należy:
Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Koordynacja działalności Towarzystwa w realizacji szczegółowych progra mów jego działania.
Sporządzanie sprawozdań z działalności.
Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
Uchwalanie uzupełniających, doraźnych planów działania Towarzystwa.
Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspiera jących Towarzystwa.
Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa.
Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
Podejmowanie uchwał dotyczących rozdzielenia pomocy finansowej i organizacyjnej członkom Towarzystwa w realizacji ich przedsięwzięć twór czych.
Podejmowanie uchwał w sprawie akceptacji poszczególnych programów, realizowanych przez członków Towarzystwa.
Tworzenie i likwidacja własnych jednostek organizacyjnych Towarzystwa oraz nadawanie im regulaminów.
Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wysokościśrodków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Towarzystwa, za trudnionych w ramach działalności regulaminowej i gospodarczej.
Powoływanie i odwoływanie dyrektora Ośrodka Kultury Czynnej i innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa.

§ 38.
Członkowie Zarządu są wybierani spośród członków zwyczajnych Towarzystwa i odpowiadają przed Walnym Zgromadzeniem, z wyjątkiem naruszenia przepisów prawnych, kiedy to odpowiadają zgodnie z tymi przepisami.

§ 39.
Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
Upływu kadencji.
Zrzeczenia się funkcji przed Zarządem.
Odwołania przez Walne Zgromadzenie w okresie kadencji.
Śmierci.

§ 40.
W przypadku ustąpienia trzech lub więcej członków Zarządu w okresie pomię dzy Walnymi Zgromadzeniami przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa celem dokonania uzupełniającego wyboru składu Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 41.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych Towarzystwa, spośród których wybiera się przewodniczącego.

§ 42.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzy stwa. Występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 43.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 44.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V.
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 45.
Na majątek Towarzystwa składają się: ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 46.
Na fundusze Towarzystwa składają się:
Wpływy ze składek członkowskich.
Dotacje, darowizny, zapisy osób fizycznych i prawnych.
Wpływy ze zbiórek publicznych.
Wpływy z odpłatnego użytkowania majątku Towarzystwa.
Zyski z własnej działalności gospodarczej.
Wpływy z każdej innej działalności, nie zakazanej prawem, a będącej w zgodzie z niniejszym Statutem.

§ 47.
Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Towarzystwa składają i podpisują dwie osoby: prezes lub zastępca prezesa i skarbnik.

§ 48.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub zastępcy prezesa i sekretarza Zarządu.

§ 49.
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 50.
Uchwałę o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ilości członków Towarzystwa z prawem głosu stanowiącego.

§ 51.
Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich ilości członków Towarzystwa z prawem głosu stanowiącego ? w pierwszym terminie, a w drugim terminie ? przy obecności co najmniej połowy ilości członków Towarzystwa z prawem głosu stanowiącego.

§ 52.
W przypadku rozwiązania się Towarzystwa Walne Zgromadzenie decyduje o jego majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa.

Skip to content