Towarzystwo Kultury Czynnej jest organizacją pozarządową, która działa we Wrocławiu od 1998 roku.

Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Nasze działania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, tańca, muzyki, filmu, literatury, często mają charakter projektów interdyscyplinarnych, międzypokoleniowych i międzykulturowych.

Przybierają różne formy: warsztatów, obozów, plenerów, spotkań, festiwali.
Różni są także odbiorcy naszych działań, ale zawsze przyświeca nam idea czynienia wszystkiego z pobudek głęboko osobistych, według naszego rozumienia pojęcia kultury czynnej.

onas4_5922Warsztaty artystyczne, spotkania i festiwale organizujemy głównie we Wrocławiu, ale też nawiązujemy współpracę z organizacjami i instytucjami z terenu Dolnego Śląska realizując tam nasze projekty.

Od trzech lat współpracujemy z Miastem i Gminą Jelcz-Laskowice oraz Miastem i Gminą Oława.
Latem pracę warsztatową przenosimy do Strużyn (województwo lubuskie), gdzie zapraszamy dzieci i młodzież na obozy artystyczne. Organizujemy też półkolonie, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.
Od 2011 roku działa stworzony przez nas Dom Sztuki PajdArt, który ma swoją siedzibę przy ul. Paulińskiej 4-8 we Wrocławiu na osiedlu Nadodrze, z którym związanych jest wiele naszych działań.

Zespół TKC” tworzy grupa około trzydziestu osób, są to głównie artyści, animatorzy, arteterapeuci, trenerzy, wolontariusze współpracujący ze stowarzyszeniem na stałe bądź tylko przy wybranych projektach.
Ideą projektów, które realizujemy jest pokonywanie barier społecznych, przełamywanie stereotypów, poszukiwanie obszarów spotkań i dialogu, kreowanie nowych jakości w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Podczas warsztatów staramy się pracować tak, aby dać uczestnikom swobodę wypowiedzi twórczej i ekspresji artystycznej. Bardzo ważnym elementem prowadzonych przez nas warsztatów są ich rezultaty prezentowane podczas pokazów pracy powarsztatowej.

Prowadzimy wydawnictwo które wydało: trzy książki zaprojektowane przez dzieci:
– „Magiczne Klucze”
– „Dzień dobry Panie Sebastianie”
– „Anarchia kolorowych kredek”

dwie prezentujące twórczość osób starszych:
– „Światłocienie pamięci”
– „Figle migle i inne zbytki”

oraz dwie publikacje międzypokoleniowe:
– „Łapacze marzeń”
– „Listy gończe za uciekającym czasem”

i publikację naukową:
– „Sztuka jako przestrzeń edukacyjna– teoria i praktyka”

nagraliśmy kilkanaście filmów, regularnie wystawiamy etiudy teatralne oraz spektakle organizujemy wystawy podczas otwartych pokazów prac oraz corocznych Spotkań PajdArt.

Warsztaty artystyczne i z zakresu edukacji obywatelskiej kierujemy również do dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją w życiu społecznym i kulturalnym z przyczyn ekonomicznych, społecznych czy zdrowotnych. W ciągu ostatnich kilku lat nawiązaliśmy stałą współpracę z licznymi placówkami opiekuńczo – wychowawczymi we Wrocławiu, Domem Dziecka, Rodzinnymi Domami Dziecka, świetlicami środowiskowymi, Pogotowiem Opiekuńczym, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym. Prowadzimy Klub Środowiskowy PajdArt dofinansowywany przez Gminę Wrocław, dzięki czemu możemy oferować bezpłatne zajęcia artystyczne dzieciom i młodzieży z Wrocławia.
Często nasze projekty dofinansowywane były przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PO FIO, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 za co serdecznie dziękujemy.

Jak rozumiemy pojęcie kultura czynna?

Kultura czynna jest pewną szczególną formą kultury osobistej każdego człowieka, który rezygnuje – przynajmniej na jakiś czas – z takich form spędzania wolnego czasu jakie są mu narzucane, bądź narzucają mu się same w wyniku oddziaływania wszelkiego rodzaju wzorców kultury masowej, gdy elementem nieodzownym tej rezygnacji staje się własne działanie twórcze, wynikające z pobudek całkowicie osobistych. Działanie to może przejawiać się w dziedzinach: artystycznej, technicznej (np. wynalazczej), sportowej (ale nie wówczas, gdy przybiera ono charakter masowo-widowiskowy), ekologicznej (ale tylko wtedy, gdy proces ekologiczny zaczynamy od samych siebie) oraz w różnych innych dziedzinach, o ile tylko powszechnemu zjawisku funkcjonowania i konsumowania przeciwstawiamy naszą własną wolę indywidualnego bycia i tworzenia. Działanie takie może mieć charakter całkowicie indywidualny lub też zespołowy, ale tylko w przypadku bardzo nielicznych zespołów.

onas1onas2onas3

Podstawowym założeniem naszej metody animacji społeczno – kulturalnej jest żywe spotkanie wspomagające odkrywanie przez uczestników warsztatów nieznanych obszarów własnej wrażliwości.

Praca w trakcie działań warsztatowych przyczynia się do budowania związków opartych na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu.
Poznanie tajników warsztatu wielu artystów, różnorodności postaw artystycznych, zaangażowania różnych obszarów percepcji może zaowocować pojawieniem się twórczych indywidualności, wskazać drogę do samorealizacji i do poszukiwania własnych metod pracy nad sobą.

Praktyczne ćwiczenia dają uczestnikom warsztatów możliwość dostrzeżenia własnych ograniczeń i rutynowości wielu zachowań. Otrzymują oni narzędzia do ich pokonania i zmierzenia się z wyzwaniami tego, co nieznane. Program warsztatów jest wypadkową indywidualności osób prowadzących zajęcia oraz zainteresowań i możliwości uczestników.

W trakcie działań warsztatowych zaciera się rola aktywnego twórcy i biernego odbiorcy, tworzy się przestrzeń wymiany, co stanowi znaczący aspekt naszych działań. Każdy cykl pracy warsztatowej najczęściej kończy się pokazem, co daje możliwość zaprezentowania dokonań szerszej publiczności.

Więcej o warsztatach w dziale „Działania„.

Skip to content