Towarzystwo Kultury Czynnej

Klub PajdArt będzie czynny przez3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku w następujących godzinach: od 15:45 do18.15. Klub będzie działał w okresie od stycznia do czerwca ( 2018 i 2019), za wyjątkiem tygodnia ferii zimowych w roku 2018 22- 25 stycznia, w 2019 4-7 luty oraz wakacji letnich 2018 i 2019 i dni ustawowo wolnych oraz od września do grudnia ( 2018 i 2019) z pominięciem dni ustawowo wolnych oraz 2 maja roku 2018 oraz 2019.

Klub PajdArt mieści się przy ul. Paulińskiej 4-8. Od wtorku do czwartku prowadzone będą zajęcia merytoryczne w formie zajęć klubowych (po 2,5 godz.) w tym cyklicznych warsztatów tematycznych skoncentrowanych wokół zagadnień sztuki i edukacji kulturalnej (po 2 godz.) W okresie wybranego jednego tygodnia ferii zimowych i przerwy wakacyjnej (2018 i 2019 rok ) Klub nie będzie prowadził pracy z dziećmi i młodzieżą. Każde z zajęć merytorycznych będzie prowadzone zgodnie ze specyfiką dziedziny, której dotyczy oraz z możliwościami i potrzebami uczestników, będą to:

1: Muzyka w centrum (zajęcia muzyczno-ruchowo-rytmiczne)- wtorki godz.16-18

Motywem przewodnim zajęć jest rozwijanie kreatywności i pobudzanie ciekawości świata wśród dzieci oraz zachęcenieich do spędzania czasu w formie zajęć muzyczno- ruchowych. Uczestnicy posiądą podstawowe umiejętności gry na prostych instrumentach perkusyjnych, takich jak tamburyn, bębenek, marakasy, itp. Dzieci uczestniczące w zajęciach stają się również kreatorami oraz pomysłodawcami na kolejne scenariusze zajęć przy współpracy z osobą prowadzącą. Dziecipoznają również pieśni i przyśpiewki z różnych części świata. Celem zajęć jest pobudzenie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie talentów dzieci oraz zapoznanie ich z odmiennymi kulturami co pozwoli kształtować właściwe postawy społeczne, które przeciwdziałają przemocy oraz dyskryminacji na tle narodowościowym i rasowym.

2: Kolorowy świat barw (zajęcia plastyczno-rękodzielnicze)- środy godz.16-18

Zajęcia te nakierowane będą na rozwijanie w dzieciach wrażliwości na otoczenie estetyczne oraz społeczne. Poprzez różne formy artystyczne uczestnicy będą rozwijać twórczą ekspresję, zdolność wyrażania emocji, przeżyć i doświadczeń za pomocą działań artystycznych wykorzystujących różnorodne techniki plastyczne. Zajęcia skupiać się będą na zabawie formą, tworzeniu kompozycji abstrakcyjnych, rozwijaniu fantazji uczestników. Warsztat bazował będzie na dokonaniach dadaistów i futurystów oraz sztuce abstrakcyjnej. Techniki plastyczne, które prowadzący będzie stosował na zajęciach, dobierane będą pod kątem predyspozycji, zdolności i zainteresowań dzieci tak, aby mogły jak najszerzej rozwinąć swoje umiejętności plastyczne, zaspokoić potrzebę tworzenia i ciekawości nowych technik plastycznych. Prace, które powstanąpodczas warsztatów uczestnicy będą mogli zabrać do domu, ale również zostaną one zaprezentowane przy okazji pokazów prac powarsztatowych. Zajęcia prowadzi arteterapeuta, wieloletnia prowadząca zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, florystyka.

3: Świat za kurtyną (zajęcia teatralne)- czwartki  godz.16-18

Motywem przewodnim warsztatów będą baśnie i mity, ze względu na ich poznawczą funkcję. Będą to baśnie pochodzące z różnych obszarów kulturowych. W pracy nad scenariuszem wykorzystane zostaną również miejsca, wydarzenia, ludzie związani z przestrzenią miasta, a także motywy i osoby związane z ich miejscem zamieszkania ważne dla uczestników warsztatów, dotykające ich przeżyć, emocji, tożsamości. W grupach warsztatowych prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem technik i form teatru lalkowego oraz plastycznych, podczas których prowadzący bazuje na naturalnej potrzebie dziecka do gier i zabaw, wykorzystuje przedmiot do oswojenia dziecka ze sceną, poruszane będą zagadnienia:od teatru cieni, przestrzeni w teatrze, kompozycji, umiejętności budowy znaku teatralnego, animacji lalek, znaczenia przedmiotu w grze scenicznej, aż do teatru przedmiotu. Celem warsztatu jest nabycie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania siebie jako podmiotu działań, własnego wpływu na zachowania i emocje innych ludzi oraz wykorzystaniawłasnych zasobów w grupie. 

Program dofinansowywany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Leave A Reply:

*

Skip to content