Towarzystwo Kultury Czynnej

Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu” jest kontynuacją działań naszych pracowni Domu Sztuki PajdArt które mieszczą

się przy ul.Paulińskiej 4-8. Program zakłada edukację kulturalną oraz animację społeczną kierowaną do dzieci (6-12 lat) i

młodzieży (do 30 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Nadodrze. W

ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary sztuki (teatr,

literatura, plastyka, fotografia) wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Warsztaty pozwolą

uczestnikom nabyć umiejętności posługiwania się mediami kultury, będą zachęcać do zaangażowania się w życie

społeczne i kulturalne społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach obejmujących, różne

dziedziny sztuki: fotografię,plastykę, rękodzieło, literaturę oraz teatr.

W programie projektu zaplanowana jest również cykliczna inicjatywa teatralna –Teatr Narracji –Opowieści dolnośląskie.

Każdy z organizowanych warsztatów zakończy się pokazem pracy powarsztatowej. W grudniu 2018 r. zorganizowane

zostaną przed szeroką publicznością tradycyjne Spotkania PajdArt upowszechniające rezultaty projektu.

Nieodłącznym elementem każdego warsztatu są działania animacyjne rozwijające umiejętności twórczego myślenia,

dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej skupione wokół zagadnień związanych z tożsamością, najbliższym

otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany. Realizacja zadania zakłada przeprowadzenie również wydarzeń

artystycznych z udziałem uczestników warsztatów w postaci pokazu pracy powarsztatowej.

Warsztaty odbywać się będą w ramach prac pracowni artystycznych, współpracujących pomiędzy sobą w celu

wypracowania rezultatów.

W ramach działalności pracowni artystycznych odbędą się:

WARSZTAT TEATRALNY dla dzieci i młodzieży i /lub seniorów oraz pokazy pracy  – PRACOWNIA TEATRALNA

Pracownia teatralna będzie realizować program warsztatowy skupiając się wokół zagadnień współczesnych.

Pracować będą dwie grupy warsztatowe w tym jedna międzypokoleniowa.

W pracy nad scenariuszem wykorzystane zostaną miejsca, wydarzenia, ludzie związani z przestrzenią miasta, a także

motywy i osoby związane z ich miejscem zamieszkania ważne dla uczestników warsztatów, dotykające ich przeżyć, emocji,

tożsamości. Głównym celem warsztatu jest nabycie i doskonalenie umiejętności rozpoznawanie siebie jako podmiotu

działań, własnego wpływu na zachowanie i emocje innych ludzi oraz wykorzystywanie własnych zasobów w grupie.

Efekty pracy poszczególnych grup teatralnych wypracowane podczas tej edycji warsztatów jak i edycji poprzednich

prezentowane będą w ramach projektu przed szeroką publicznością w formie pokazów w Domu Sztuki jak też w szkołach,

w świetlicach, DPS -ach, bibliotekach, klubach seniorach w celu integracji społeczności lokalne i

w celu promocji zadania. Te pokazy odbywać się będą w ramach godzin warsztatowych przypadającej na grupę. Otwarte

pokazy pracy warsztatowej służą integracji wewnątrz grupy i pozwalają uczestnikom doskonalić warsztat aktorski.

WARSZTAT LITERACKI dla seniorów, 

Warsztat ma za zadanie ożywić i uporządkować naturalną u starszych ludzi potrzebę opowiadania, jego celem jest

kształcenie formy literackiej opowiadania, wspomnienia, pamiętnika, dziennika. Poprzez warsztaty chcemy stworzyć

możliwość skomentowania współczesnego świata przez osoby dojrzałe, pokazania go w krzywym zwierciadle, przestrzeni

do auto-ekspresji i twórczego wyrażenia własnych przeżyć, emocji.

Część warsztatów poświęcona zostanie liryce.

Wśród  uczestników warsztatów zbierać będziemy również materiał do cyklicznych spotkań Teatru Narracji – opowieści

dolnośląskie. Pracownie PajdArt wezmą też udział w tegorocznej Nocy Muzeów/Nocy Nadodrza.CYKLICZNA AKCJA ARTYSTYCZNA: 

TEATR NARRACJI – OPOWIEŚCI DOLNOŚLĄSKIE- cykliczna akcja artystyczna

Z artystów i animatorów biorących udział w projekcie tworzony jest zespół opowiadaczy historii, które po odpowiednim

przygotowaniu, prezentowane będą przed „właścicielami” tych historii.

Zespół Teatru Narracji tworzony jest z osób biorących udział w projekcie, dodatkowo zapraszani są do zespołu artyści.

Akcja artystyczna poprzedzona jest zbieraniem opowieści o czasie minionym, koncentrując się wokół zagadnień ważnych,

aktualnych również współcześnie.

Historie będą zbierane osobiście, tak by zetknąć się bezpośrednio z uczestnikami, potem widzami przygotowywanego

wydarzenia artystycznego. Podczas bezpośredniego spotkania zostaną spisane historie, następnie utworzony z nich

zostanie materiał dla opowiadacza. Z często zdawkowych informacji o czasie minionym, a czasami wręcz przeciwnie, z

bardzo rozbudowanych informacji zespół Teatru Narracji stworzy opowieść, którą poddana zostanie specyficznym

zabiegom umożliwiającym przeniesienie jej na scenę. Najważniejszy będzie indywidualny, bardzo osobisty stosunek do

miejsc, o których zamierzamy opowiedzieć. Dzięki temu informacje zawarte w narracji i historyczne fakty staną się nośne

dla słuchacza i łatwo zapadną w pamięć. Następnie aktorzy przygotują spektakl opowieści podczas prób. Będzie on

częściowo improwizowany, aktorom towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo. Zwrócona zostanie uwaga na wartkie i

płynne opowiadanie z elementami teatralizacji. Widzowie spotykają się z adaptacjami własnych historii przez co nabiorą

do nich dystansu. Taki zabieg pozwala im spojrzeć na własne miejsce w którym żyją w taki sposób, w jaki patrzy się na

bohaterów filmowych czy książkowych. Taka zmiana perspektywy może spowodować, że słuchacz/widz ma możliwość

dostrzec atrakcyjność własnego losu, własnego miejsca, zacząć cenić swoją sytuację, swoje otoczenie, swoją małą

ojczyznę, jego życie przestaje być zwykłe i banalne.

Spektakle Teatru Narracji będą skupiały się wokół wydarzeń lat 60 tych i 70 tych, które ukształtowały tożsamość społeczną

pokolenia. Informacja o dacie wydarzenia pojawi się z wyprzedzeniem czasowym na FB

Program dofinansowywany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Leave A Reply:

*

Skip to content