Towarzystwo Kultury Czynnej

Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej

skierowanym do dzieci (6-12 lat) i młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim

mieszkańców dzielnicy Nadodrze. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące

różne obszary sztuki (teatr, literatura, plastyka, fotografia) wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób

starszych. Warsztaty pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności posługiwania się mediami kultury, będą zachęcać do

zaangażowania się w życie społeczne i kulturalne społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach

obejmujących, różne dziedziny sztuki: fotografię, film, plastykę, rękodzieło, literaturę oraz teatr.

W programie projektu zaplanowana jest również cykliczna inicjatywa teatralna –Teatr Narracji –Opowieści dolnośląskie.

Każdy z organizowanych warsztatów zakończy się pokazem pracy powarsztatowej. W grudniu 2017 r. zorganizowane

zostaną przed szeroką publicznością tradycyjne Spotkania PajdArt upowszechniające rezultaty projektu.

Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2017r. na terenie Nadodrza, w pracowniach mieszczących się w Domu Sztuki przy ul. Paulińskiej 4/8 oraz otwartej przestrzeni publicznej podwórek, skwerów, placów zabaw. W celu promocji zadania,

niektóre z cyklicznych akcji artystycznych Teatr Narracji – opowieści dolnośląskie odbywać się będą w literacko –

muzycznym klubie „Proza”. 

Warsztaty odbywać się będą w ramach prac pracowni artystycznych, współpracujących pomiędzy sobą w celu

wypracowania rezultatów. Prace powarsztatowe poszczególnych pracowni będą nakierowane na opracowanie koncepcji,

przygotowanie i realizację widowiska łączącego różne obszary sztuki oraz wędrującej po Nadodrzu wystawy pojmującej

twórczość dzieci, młodzieży i osób strasznych oraz efekty realizacji projektu. W ramach działalności 4 pracowni

artystycznych odbędą się:

WARSZTAT TEATRALNY dla dzieci i młodzieży i /lub seniorów – PRACOWNIA TEATRALNA

 W grupach warsztatowych prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem różnych form i technik teatru plastycznego podczas, których prowadzący bazuje na naturalnej potrzebie dziecka do gier i zabaw, wykorzystuje przedmiot do oswojenia uczestnika warsztatów ze sceną. Podczas realizacji warsztatów poruszane będą zagadnienia : od teatru cieni, przestrzeni w teatrze, kompozycji,

umiejętności budowy znaku teatralnego, znaczenia przedmiotu w grze scenicznej, aż do teatru przedmiotu. W pracy nad

scenariuszem wykorzystane zostaną miejsca, wydarzenia, ludzie związani z przestrzenią miasta, a także motywy i osoby

związane z ich miejscem zamieszkania ważne dla uczestników warsztatów, dotykające ich przeżyć, emocji, tożsamości.

Głównym celem warsztatu jest nabycie i doskonalenie umiejętności rozpoznawanie siebie jako podmiotu działań,

własnego wpływu na zachowanie i emocje innych ludzi oraz wykorzystywanie własnych zasobów w grupie.

WARSZTAT LITERACKO – TEATRALNY dla seniorów – PRACOWNIA LITERACKA

W pracy warsztatowej  kształcić szczególnie będziemy umiejętność zastosowania literackiej formy opowiadania, szkicu,

noweli, pamiętnika, wspomnienia, dziennika.

Uczestnicy zapoznają się również z różnymi rodzajami komizmu i różnymi gatunkami literackimi umożliwiającymi

ironiczne, komiczne, groteskowe komentowanie rzeczywistości.

Poprzez warsztaty chcemy dać możliwość uczestnikom skomentowania współczesnego świata, pokazania go w krzywym

zwierciadle satyry, jak również możliwość twórczego wyrażenia własnych przeżyć i emocji.

Warsztat zawierać także będzie elementy techniki aktorskiej takie, jak dykcja, emisja głosu, etiudy aktorskie.

Jako materiał warsztatowy do pracy teatralnej wykorzystane zostaną również opowieści dotyczące czasów wojny i okresu

tuż po wojnie na ziemiach Dolnego Śląska -opowieści osób starszych zebrane podczas warsztatów literackich

prowadzonych przez wnioskodawcę w latach poprzednich. Opowieści będą wzajem komentowane i uzupełniane,

powstaną dialogi, które staną się podstawą do budowania scen teatralnych i happeningów.

Wśród uczestników warsztatów zbierać będziemy również materiał do cyklicznych spotkań Teatru Narracji – opowieści

dolnośląskie.

WARSZTAT FOTOGRAFICZNY dla dzieci i młodzieży i /lub seniorów – PRACOWNIA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA

Podczas warsztatów fotograficznych uczestnicy poznawać będą różnorodne techniki plastyczne i formy ekspresji

artystycznej związane z utrwalaniem obrazów, zapisywaniem wspomnień. Tematyka warsztatów dotykać będzie przeżyć i

emocji uczestników, a także związana będzie z odkrywaniem pamięci miejsca, pamięci osób starszych zapisywanych przy

użyciu technik cyfrowych i analogowych. Podczas warsztatów powstawać będą wystawy eksponowane w otwartej

przestrzeni miasta, efemeryczne tablice pamięci, znaki, tropy, pocztówki nawiązujące do wspomnień osób starszych oraz

przeżyć, skojarzeń osób młodych.

CYKLICZNA AKCJA ARTYSTYCZNA: TEATR NARRACJI – OPOWIEŚCI DOLNOŚLĄSKIE

Z artystów i animatorów biorących udział w projekcie tworzony jest zespół opowiadaczy historii, które po odpowiednim

przygotowaniu, prezentowane będą przed „właścicielami” tych historii.

Zespół Teatru Narracji tworzy dwóch aktorów i muzyk. Akcja artystyczna poprzedzona będzie zbieraniem opowieści o

czasie osiedlania się na ziemi dolnośląskiej po wojnie.

Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu” dofinansowany jest przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl

Teatr Narracji – Proza, wykonawcy: Olga Chojak, Jola Sakowska, Ewa Zasępa, Ada Lisewska, Paulina Kozioł, Patrycja Neumann, Arkadiusz Zabilski i Jerzy Welter

Warsztaty Fotograficzne

Warsztaty literackie

Warsztaty teatralne

Leave A Reply:

*

Skip to content