Towarzystwo Kultury Czynnej

Realizacja zadania zakłada kontynuację naszych działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie Klubuowego Centrum Dzieci i Młodzieży PajdArt przy ul. Paulińskiej 4-8 w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017.

Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną dzieciom i

młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z osiedla Nadodrza oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z

terenu miasta Wrocławia.

Klub PajdArt będzie czynny przez trzy dni w tygodniu przez dwie i pół godziny dziennie przewidywana liczba osób

zapisanych do klubu to 20 osób.

Program merytoryczny zajęć klubowych umożliwi rozwijanie talentu i kreatywności, umiejętności interpersonalnych,

kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych dzieci i młodzieży poprzez organizację

regularnych zajęć rekreacyjno-artystycznych z różnych dziedzin sztuki w tym teatru, plastyki, tańca, muzyki oraz zajęć

ruchowych wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy oraz dyskryminacji na tle

narodowościowym, rasowym i światopoglądowym.W ramach zajęć klubowych uczestnicy odwiedzać będą znaczące

miejsca na Nadodrzu jak i w całym mieście oraz zapoznać się będą mogli z historiami, kulturami oraz obyczajami

mieszkańców wielokulturowego Wrocławia.

Uczestniczyć też będą w zajęciach animacyjnych kształtujących postawę otwartości na inne kultury i wpływające na

wrażliwość społeczną.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Zdjęcia z warsztatów plastycznych i animacyjnych

Leave A Reply:

*

Skip to content