Towarzystwo Kultury Czynnej

Plakat_warsztaty_-pajdart_201701_net

Projektem umożliwia uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną dzieciom i młodzieży z osiedla Nadodrza oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Wrocławia. Centrum Klubowe będzie czynne przez trzy dni w tygodniu przez dwie i pół godziny dziennie. Program merytoryczny zajęć klubowych umożliwia rozwijanie talentu i kreatywności, umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych dzieci i młodzieży poprzez organizację regularnych zajęć rekreacyjno-artystycznych z rożnych dziedzin sztuki w tym teatru, plastyki, tańca oraz zajęć ruchowych wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień. Jednocześnie poprzez realizację międzykulturowych zajęć artystycznych przeciwdziałać będziemy przemocy oraz dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym i
światopoglądowym. W ramach zajęć klubowych raz w miesiącu uczestnicy odwiedzają znaczące miejsca na Nadodrzu jak i w całym mieście oraz zapoznawać się z historiami, kulturami oraz obyczajami mieszkańców wielokulturowego Wrocławia.

Teatralne poniedziałki

Zajęcia teatralno – plastyczne dla dzieci i młodzieży

Motywem przewodnim warsztatów będą baśnie i mity, ze względu na ich poznawczą funkcję. Będą to baśnie pochodzące z różnych obszarów kulturowych mających wpływ na polską tradycję. W pracy nad scenariuszem wykorzystane zostaną również miejsca, wydarzenia, ludzie związani z przestrzenią miasta, a także motywy i osoby związane z ich miejscem zamieszkania ważne dla uczestników warsztatów, dotykające ich przeżyć, emocji, tożsamości. W grupach warsztatowych prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem technik i form teatru lalkowego oraz plastycznych, podczas których prowadzący bazuje na naturalnej potrzebie dziecka do gier i zabaw, wykorzystuje przedmiot do oswojenia dziecka ze sceną, poruszane będą zagadnienia: od teatru cieni, przestrzeni w teatrze, kompozycji, umiejętności budowy znaku teatralnego, animacji lalek, znaczenia przedmiotu w grze scenicznej, aż do teatru przedmiotu. Celem warsztatu jest nabycie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania siebie jako podmiotu działań, własnego wpływu na zachowania i emocje innych ludzi oraz wykorzystania własnych zasobów w grupie. Efektem warsztatów będzie etiuda teatralna, spektakl lub otwarte czytania, które przedstawione zostanie przed szeroką publicznością w formie pokazów.

Kreatywne środy

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia plastyczne nakierowane będą na rozwijanie w dzieciach wrażliwości na otoczenie estetyczne oraz społeczne. Poprzez różne formy artystyczne, gry i zabawy uczestnicy rozwijać będą twórczą ekspresję, zdolności wyrażania emocji, przeżyć, doświadczeń za pomocą działań artystycznych wykorzystujących różnorodne techniki plastyczne. Zajęcia skupiać się będą na zabawie formą, tworzeniu kompozycji abstrakcyjnych, rozwijaniu fantazji uczestników. Warsztat bazował będzie na dokonaniach dadaistów i futurystów oraz na rzemiośle artystycznym.
Techniki plastyczne, które prowadzący będzie stosował na zajęciach, dobierane będą pod kątem predyspozycji, zdolności i zainteresowań dzieci tak, aby mogły jak najszerzej rozwinąć swoje umiejętności plastyczne, zaspokoić potrzebę tworzenia i ciekawości nowych technik plastycznych. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi technikami rękodzielnictwa, zdobnictwa, dekoracji (z użyciem koralików, cekinów, kolorowych bibułek i wstążek), sami wykonają przedmioty rzemiosła artystycznego, bibeloty z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (malowanie na szkle, wycinanie z filcu i kolorowych papierów). Ponadto będą mieli okazje do tworzenia artystycznych przedmiotów, również z materiałów z odzysku i półproduktów ( co pozwoli wprowadzić do programu elementy edukacji ekologicznej).
Prace, które powstaną podczas warsztatów zostaną wykorzystane przy tworzeniu np. wędrującej galerii oraz przy pokazach pracy powarsztatowej. Zajęcia prowadzi arteterapeuta, wieloletnia prowadząca zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, florystyka.

Aktywne czwartki

Zajęcia animacyjno- ruchowe dla dzieci

Motywem przewodnim zajęć jest rozwijanie kreatywności zabawy wśród dzieci oraz zachęcenie ich do spędzania czasu wolnego w formie zajęć sportowych. Dzieci uczęszczające na zajęcia stają się również kreatorami oraz pomysłodawcami gier i zabaw przebiegających podczas zajęć. Celem zajęć jest pobudzanie wyobraźni dzieci oraz zaproszenie ich do częstszej aktywności fizycznej co wypływa na prawidłowy rozwój dziecka. W grupach prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem różnych form zabaw ruchowych oraz edukacyjnych, podczas których prowadzący bazuje na naturalnej potrzebie dziecka do gier i zabawy. Udział w zajęciach przyczyni się do rozwijania kreatywnego myślenia, rozwijania wyobraźni dziecięcej, poczucia sprawczości, zdolności pracy w grupie oraz rozwijania sprawności fizycznej. Zajęcia będzie prowadzić pedagog, animator zabaw dziecięcych.

 

Klubowe wycieczki

Uczestnicy Klubowego Centrum będą mogli poznać osoby zasłużone dla Wrocławia oraz osoby reprezentujące inne kultury, poznając wielokulturowość Wrocławia co pozwoli przeciwdziałać dyskryminacji oraz przemocy na tlerasowym. Dzięki pozytywnym wzorcom postaw zaangażowania uczestnicy będą mogli zidentyfikować się z miejscem zamieszkania jako miejscem odnoszenia sukcesów osobistych i zawodowych. Spotkania zachęcą klubowiczów do rozwijania talentów i zamiłowań co będzie profilaktyką uzależnień. Takie wycieczki planowane są raz w miesiącu. Oprócz planowanych wycieczek przewidujemy okazjonalne wyjścia na niebiletowane pokazy, wystawy, przedstawienia, warsztaty, projekcje do różnych instytucji kultury na Nadodrzu oraz terenie całego Wrocławia.

 

Projekt Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży PajdArt jest dofinansowany przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl             wrocław_logo-rbg

Leave A Reply:

*

Skip to content