Towarzystwo Kultury Czynnej

plakat_warsztaty_-pajdart_korekta_04-1

Projektem umożliwia uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną dzieciom i młodzieży z osiedla Nadodrza oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Wrocławia. Centrum Klubowe będzie czynne przez trzy dni w tygodniu przez dwie i pół godziny dziennie. Program merytoryczny zajęć klubowych umożliwia rozwijanie talentu i kreatywności, umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych dzieci i młodzieży poprzez organizację regularnych zajęć rekreacyjno-artystycznych z rożnych dziedzin sztuki w tym teatru, plastyki, tańca oraz zajęć ruchowych wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień. Jednocześnie poprzez realizację międzykulturowych zajęć artystycznych przeciwdziałać będziemy przemocy oraz dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym i
światopoglądowym. W ramach zajęć klubowych raz w miesiącu uczestnicy odwiedzają znaczące miejsca na Nadodrzu jak i w całym mieście oraz zapoznawać się z historiami, kulturami oraz obyczajami mieszkańców wielokulturowego Wrocławia.

Teatralne poniedziałki

Zajęcia teatralno – plastyczne dla dzieci i młodzieży

Motywem przewodnim warsztatów będą baśnie i mity, ze względu na ich poznawczą funkcję. Będą to baśnie pochodzące z różnych obszarów kulturowych mających wpływ na polską tradycję. W pracy nad scenariuszem wykorzystane zostaną również miejsca, wydarzenia, ludzie związani z przestrzenią miasta, a także motywy i osoby związane z ich miejscem zamieszkania ważne dla uczestników warsztatów, dotykające ich przeżyć, emocji, tożsamości. W grupach warsztatowych prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem technik i form teatru lalkowego oraz plastycznych, podczas których prowadzący bazuje na naturalnej potrzebie dziecka do gier i zabaw, wykorzystuje przedmiot do oswojenia dziecka ze sceną, poruszane będą zagadnienia: od teatru cieni, przestrzeni w teatrze, kompozycji, umiejętności budowy znaku teatralnego, animacji lalek, znaczenia przedmiotu w grze scenicznej, aż do teatru przedmiotu. Celem warsztatu jest nabycie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania siebie jako podmiotu działań, własnego wpływu na zachowania i emocje innych ludzi oraz wykorzystania własnych zasobów w grupie. Efektem warsztatów będzie etiuda teatralna, spektakl lub otwarte czytania, które przedstawione zostanie przed szeroką publicznością w formie pokazów.

Aktywne wtorki

Melodyjna Afryka – zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci i młodzieży

Motywem przewodnim zajęć jest rozwijanie kreatywności i pobudzanie ciekawości świata wśród dzieci oraz zachęcenie ich do spędzania czasu w formie zajęć muzyczno- ruchowych. Dzieci podczas zajęć poznają kulturę Afryki: jej język, obyczaje tam panujące, tańce ludowe, muzykę oraz instrumenty. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat tańców ludowych Afryki. Ponadto będą uczyć się pracy głosem śpiewając w melodyjnym języku Mandinka, w którym wykonywane są tradycyjne pieśni Afryki Zachodniej. Posiądą podstawowe umiejętności gry na instrumentach afrykańskich takich jak balafon, tykwa itp. Dzieci uczęszczające na zajęcia stają się również kreatorami oraz pomysłodawcami na kolejne scenariusze zajęć przy współpracy z osobą prowadzącą. Program zostanie wzbogacony w elementy sztuk cyrkowych oraz ćwiczeń z hula Hoop. Celem zajęć jest pobudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie talentów dzieci oraz zapoznanie ich z odmiennymi kulturami co pozwoli ukształtować właściwe postawy społeczne, które przeciwdziałają przemocy oraz dyskryminacji na tle narodowościowym i rasowym. Zajęcia będzie prowadzić instruktor tańca afrykańskiego, gry na instrumentach afrykańskich oraz animator zabaw dziecięcych.

Kreatywne środy

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia plastyczne nakierowane będą na rozwijanie w dzieciach wrażliwości na otoczenie estetyczne oraz społeczne. Poprzez różne formy artystyczne, gry i zabawy uczestnicy rozwijać będą twórczą ekspresję, zdolności wyrażania emocji, przeżyć, doświadczeń za pomocą działań artystycznych wykorzystujących różnorodne techniki plastyczne. Zajęcia skupiać się będą na zabawie formą, tworzeniu kompozycji abstrakcyjnych, rozwijaniu fantazji uczestników. Warsztat bazował będzie na dokonaniach dadaistów i futurystów oraz na rzemiośle artystycznym.
Techniki plastyczne, które prowadzący będzie stosował na zajęciach, dobierane będą pod kątem predyspozycji, zdolności i zainteresowań dzieci tak, aby mogły jak najszerzej rozwinąć swoje umiejętności plastyczne, zaspokoić potrzebę tworzenia i ciekawości nowych technik plastycznych. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję
zapoznać się z różnymi technikami rękodzielnictwa, zdobnictwa, dekoracji (z użyciem koralików, cekinów, kolorowych bibułek i wstążek), sami wykonają przedmioty rzemiosła artystycznego, bibeloty z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (malowanie na szkle, wycinanie z filcu i kolorowych papierów). Ponadto będą mieli okazje do tworzenia artystycznych przedmiotów, również z materiałów z odzysku i półproduktów ( co pozwoli wprowadzić do programu elementy edukacji ekologicznej).
Prace, które powstaną podczas warsztatów zostaną wykorzystane przy tworzeniu np. wędrującej galerii oraz przy pokazach pracy powarsztatowej. Zajęcia prowadzi arteterapeuta, wieloletnia prowadząca zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, florystyka.

Klubowe wycieczki

Uczestnicy Klubowego Centrum będą mogli poznać osoby zasłużone dla Wrocławia oraz osoby reprezentujące inne kultury, poznając wielokulturowość Wrocławia co pozwoli przeciwdziałać dyskryminacji oraz przemocy na tlerasowym. Dzięki pozytywnym wzorcom postaw zaangażowania uczestnicy będą mogli zidentyfikować się z miejscem zamieszkania jako miejscem odnoszenia sukcesów osobistych i zawodowych. Spotkania zachęcą klubowiczów do rozwijania talentów i zamiłowań co będzie profilaktyką uzależnień. Takie wycieczki planowane są raz w miesiącu. Oprócz planowanych wycieczek przewidujemy okazjonalne wyjścia na niebiletowane pokazy, wystawy, przedstawienia, warsztaty, projekcje do różnych instytucji kultury na Nadodrzu oraz terenie całego Wrocławia.

Leave A Reply:

*

Skip to content