Towarzystwo Kultury Czynnej

na-fb-1

Projekt „Zapamiętane Odkryte – Głos Pokoleń”

jest programem działań edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno -kulturalnej kierowanym do dzieci, młodzieży oraz osób starszych w Oławie, Jelczu -Laskowicach i na wrocławskim osiedlu Nadodrze. Projekt promuje inicjatywy jednoczące pokolenia, uczące współpracy, wzajemnego zrozumienia i wspólnej nauki między pokoleniami. W ramach projektu prowadzone są warsztaty edukacji artystycznej z różnych dziedzin sztuki, takich jak teatr, plastyka, film, fotografia, literatura, reportaż działania mają również charakter międzypokoleniowy. Prowadzone są także działania animacyjne skupione wokół zagadnień związanych tożsamością społeczności lokalnych, ich najbliższym otoczeniem, historiami i wspomnieniami.

Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ:

WARSZTATY REPORTERSKIE
dla dzieci i młodzieży, seniorów

Za pomocą technik wykorzystywanych w pracy dziennikarza uczestnicy warsztatu poszukują odpowiedzi na pytanie kim jestem, skąd pochodzę, kim są członkowie społeczności w której żyję, co mnie kształtuje. Poprzez szereg ćwiczeń warsztatowych uczestnicy poznawają zagadnienia związane z tożsamością, przynależnością do miejsca, pamięcią. Uczestnicy będą tworzyć własnemapy tożsamości, mapy emocjonalne miejsca, część zajęć ma charakter działań animacyjnych na rzecz społeczności lokalnej z wykorzystaniem gier miejskich w przestrzeni miasta.
Podczas warsztatów zebrane są wywiady, rozmowy z mieszkańcami, powstaną reportaże fotograficzne, mapy emocjonalne zaprezentowane podczas wystaw i Spotkań PajdArt. Powstają scenariusze gier ulicznych. Warsztat służy też do zbierania opowieści o przedmiotach i historii osobistych do ich dalszego przetworzenia.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNO – FILMOWE
dla dzieci i młodzieży, seniorów

Podczas warsztatów fotograficznych uczestnicy poznawają różnorodne techniki plastyczne i formy ekspresji artystycznej związane z utrwalaniem obrazów, zapisywaniem wspomnień. Tematyka warsztatów dotykać będzie przeżyć i emocji uczestników, a także związana będzie z odkrywaniem pamięci miejsca, pamięci osób starszych zapisywanych przy użyciu technik cyfrowych i analogowych. Podczas warsztatów powstawać będą wystawy eksponowane w otwartej przestrzeni miasta, efemeryczne tablice pamięci, znaki, tropy, pocztówki nawiązujące do wspomnień osób starszych oraz przeżyć, skojarzeń osób młodych.
Uczestnicy uczą się jak prostymi sposobami tworzyć własne filmy animowane, zostaną oni wprowadzeni w magiczny świat ruchomej plastyki, zaznajomią się z różnymi artystami i twórcami z historii sztuki i filmu animowanego. Zapoznają się z różnymi technikami animacji, które w następnym etapie posłużą im jako środki do wyrażania swoich obserwacji, opinii. Tematy prac będą oscylowały wokół różnych zagadnień związanych z przestrzenią społeczną w której żyją i opowieściami przedmiotów.
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technicznymi aspektami wykonywania fotografii, zarówno z technologią cyfrową jak i analogową, obróbką zdjęć oraz aspektami plastyczno-estetycznymi jak kompozycja kadru, przestrzeń, światło, kolor, czerń i biel w fotografii, sposób oddziaływania obrazu.

WARSZTATY LITERACKO- TEATRALNE
oraz LITERACKO- PLASTYCZNE

dla dzieci i młodzieży, seniorów

W pracy warsztatowej wykorzystywane są opowieści o miejscach, wydarzeniach, ludziach, przedmiotach zebrane podczas akcji artystycznej Teatr Narracji a także opowieści tworzone w trakcie warsztatów związane z miejscem zamieszkania, rodziną, ważne dla uczestników warsztatów, dotykające ich przeżyć, emocji, tożsamości. Jako materiał warsztatowy wykorzystane zostaną również opowieści dotyczące czasów wojny i okresu tuż po wojnie na ziemiach Dolnego Śląska opowieści osób starszych zebrane podczas warsztatów literackich prowadzonych w latach poprzednich. W pracy teatralnej opowieści są wzajem komentowane i uzupełniane, powstają dialogi, które staną się podstawą do budowania scen i happeningów.
Uczestnicy stykają się również z różnymi rodzajami komizmu i różnymi gatunkami literackimi umożliwiającymi ironiczne, komiczne, groteskowe komentowanie rzeczywistości.
Warsztaty literackie wzbogacone zostały również o elementy warsztatu plastycznego szczególnie w pracy z dziećmi gdyż dziecku łatwiej przełożyć opowieść na język plastyki niż na język teatru. Młodzi uczestnicy warsztatów literacko-plastycznych stykają się z zagadnieniami ilustracji, światłocienia, kompozycji obrazu oraz sposobu wyrażania emocji przez obraz i barwy.
Warsztat plastyczny skupia się na zabawie formą, mającą na celu rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości i wyobraźni. Uczestnicy poznają również z historię sztuki w sposób atrakcyjny dla nieprzygotowanego odbiorcy.

WARSZTATY PLASTYCZNE
dla dzieci i młodzieży, seniorów

W ramach zajęć plastycznych uczestnicy poznają różne technikami plastyczne(rysunek, malarstwo, grafika) i inne eksperymentalne formami ekspresji artystycznej (kolaż, happening, instalacja). W ramach warsztatu odbywają się również zajęcia z cyklu Designe z materiałów z odzysku – Recycled Art., czyli odzyskiwanie przedmiotów (recykling) i nadawanie im nowej funkcji (upcykling). W ramach zajęć rękodzielniczych uczestnicy mają okazje do tworzenia artystycznych przedmiotów, niepospolitych, fantazyjnych, awangardowych, zabawnych, z materiałów z odzysku i półproduktów. Mogą to być przedmioty użytkowe, małe i duże formy, takie jak np.kostiumy oraz obiekty ozdobne, dekoracyjne.Cześć warsztatów przeznaczona jest sztuce użytkowej, dekoracyjnej i dizajnowi tworzeniem dekoracji, ozdób, bukietów. Stykają się ze współczesnymi technikami rękodzielniczymi, takimi jak decupage, malowanie na szkle, scrapbooking,
florystyka i bukieciarstwo, filcowanie etc, których celem będzie rozwinięcie umiejętności manualnych, poczucia kompozycji, estetyki. Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywnego myślenia, wyobraźni i twórczej postawy wobec rzeczywistości. Korzystanie z różnych technik artystycznych prowadzi ku swobodnej ekspresji adekwatnej do potrzeb i zainteresowań uczestników.

ARTYSTYCZNE WARSZTATY WYJAZDOWE GOŚCINIEC
dla młodzieży i seniorów w Strużynach

Podczas plenerów w malowniczej wsi Strużyny prowadzone będą warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne sztuka dialogu.

Podczas warsztatów plastycznych zostaną wykorzystane naturalne plenery, najbliższe otoczenie, bogactwo przedmiotów. Uczestnicy pracować będą w różnych technikach, warsztat będzie zawierał również elementy fotografii. Warsztaty prowadzone w niedużych, kameralnych grupach międzypokoleniowych dadzą możliwość pogłębienia wiedzy na tematrysunku i malarstwa. Warsztaty dają możliwość rozwoju osobistego, możliwość rozwijania pasji artystycznych, możliwość wyrażenia siebie. Mają na celu rozwijanie wrażliwości plastycznej oraz umiejętności posługiwania się rozmaitymi technikami, środkami wyrazu. Program przewiduje zajęcia z malarstwa (studiowanie zagadnień związanych z sztuką malarstwa: kompozycja, kolor), zajęcia z rysunku (nauka posługiwania się kreską i walorem, studiowanie proporcji) program przewiduje również zajęcia eksperymentalne dające sposobność zastosowania różnych form ekspresji charakterystycznych dla danych kierunków malarstwa, takich jak fofizm, ekspresjonizm, abstrakcja, czy automatyzm charakterystyczny dla surrealizmu i dadaizmu.

Warsztaty teatralne skupione będą wokół pracy z ciałem. Sztuka dialogu to warsztat niewerbalnych technik porozumienia, to próba odnalezienia najprostszych i najgłębszych sposobów rozmawiania poprzez proste gesty i brzmienia głosu, a także przez dotyk. Praca ta zmierza do przebicia się przez warstwę standardowych zachowań wytworzonych przez rutynę. Wzmacnia świadomość własnego działania, obserwację działającego partnera i reagowanie na wzajemne impulsy. Zajęcia obejmować będą trening fizyczny, ćwiczenia świadomości ciała, trening głosowy, improwizacje ruchowe i głosowe.

Warsztaty muzyczne poświęcone są muzyce Afryki Zachodniej. Celem warsztatów muzycznych będzie rozwijanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, umiejętności wspólnego muzykowania i improwizacji. Warsztat będzie opierał się na nauce prostych rytmów afrykańskich na bębnach.

Warsztaty zakończą się pokazem prac powarsztatowych – pokazem spektaklu, prac plastycznych, koncertem.

SPOTKANIA TEATRU NARRACJI
sztuka opowiadania

Zespół Teatru Narracji tworzy dwóch aktorów i muzyk. Akcja artystyczna poprzedzona będzie zbieraniem przedmiotów i historii z nimi związanych. Do rozpowszechniania informacji o akcji zaangażowane zostaną między innymi szkoły – nasi partnerzy w projekcie, tam też przeprowadzona zostanie akcja zbierania przedmiotów i historii.
Historie będą zbierane osobiście, tak by zetknąć się bezpośrednio z uczestnikami, potem widzami przygotowywanego wydarzenia artystycznego. Podczas bezpośredniego spotkania zostaną spisane
historie, następnie utworzony z nich zostanie materiał dla opowiadacza. W wyborze przedmiotów dzieciom i młodzieży pomagać będą osoby starsze. Następnie zespół Teatru Narracji przygotuje spektakl-słuchowisko na żywo” Opowieści Rzeczy”. Będzie on częściowo improwizowany, aktorom towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo, będzie to wydarzenie jednorazowe w danym miejscu.

PRACA NAD SPEKTAKLAMI O TEMATYCE WSPÓŁCZESNEJ I ICH POKAZY POŁĄCZONE Z DYSKUSJĄ.

Obecnie trwają przygotowania do dwóch spektakli ” Raj na Ziemi wktótce” oraz „Labirynt”. Inscenizacje te są oparte na dramatach pokolenia 60+ co daje możliwość zaprezentowania szerszej publiczności ciekawej wypowiedzi artystycznej na aktualne tematy.
Spektakle pokazywane będą głównie na terenie Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem widzów w wieku senioralnym (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, świetlice wiejskie). Są to widzowie bardzo wdzięczni i spragnieni obcowania z kulturą, a często, zwłaszcza w małych miastach i wsiach, pozbawieni możliwości organizacyjnych i
finansowych, by swobodnie docierać do teatru.
Po spektaklach prowadzić będziemy rozmowy z widownią na temat dramatu, zachowania się postaci, wspólnie spróbujemy wskazać gdzie i jakie błędy popełnili bohaterowie. Spróbujemy nakłonić widzów do zastanowienia się nad własnym widzeniem różnych problemów współczesności. Rozmowy prowadzić będzie przygotowany moderator, prowadzić je będzie tak, by nie wskazywać gotowych rozwiązań, a jedynie poruszyć umysły widzów.

Leave A Reply:

*

Skip to content